NÒT POU LAPRES FEDERASYION PWOTESTAN DAYITI

Publié
5 mois ago
Dernière mise à jour
5 mois ago
9011 views
Time to
read
2’

Reverend Sylvain Exantus

FEDERASYION PWOTESTAN DAYITI te pran yon ti tan pou l swiv sa k ap pase nan sosyete a. Li remake anpil moun ak enstitisyon kontinye pran poziyson sou dosye Petwokaribe a aprè piblikasyon dezyèm rapò KOU SIPERYÈ DÈKONT LAN. Dènye rapò sa a montre dega yo plis pase sa sosyete a te panse. Si enstitisyon nou yo te fè travay yo selon lalwa regilyèman, tout dega sa yo pa t ap gen tan fèt.

Si nou pa pran dosye a o serye, si nou refize bay pèp la jistis, peyi a ap fi-n kraze nan men nou. Nan konba kont kouripsyon an, nou dwe egzije ni Kou Siperyè dè Kont, ni tout lòt enstisyon ki la pou kontwole sistèm jesyon resous peyi a bay rapò regilyèman, pini moun ki detounen lajan Leta jan Lalwa mande sa. 

Moman an rive pou Kou Siperyè dè Kont mete arè debè deyò pou tout reskonsab Leta rapò li a denonse. Se yon kondisyon endispansab pou gen yon bon pwosè. 

Dirijan, se pou nou gen kouraj pou nou gade kote nou te pran peyi a ak  kote nou mete l jodi a. Nou mete l nan twou lamizè, twou ensekirite,  twou imoralite ak kòripsyon: moun  pa ka manje, moun pa ka sikile jan yo vle.  Anpil lajan yo prete Ayiti (plizyè jenerasyon gen pou peye ak enterè) depanse epi pèp la konstate sitiyasyon li vi-n pi mal.  

Lajan ki te kapab  fè Ayiti tounen yon peyi modèn, devlope pou Ayisyen chita travay lakay yo ak anpil fyète ale nan pòch yon ti ponyen moun ki te deja gen twòp nan yon sosyete majorite moun pa gen lòt eritaj pase lamizè. Tout kondisyon te reyini pou n te amelyore sistèm sante a, refòme sistèm edikatif la nan tout nivo, remete ensitisyon yo kanpe sou lòt baz pou n jere teritwa nou, popilasyon nou, resous peyi a selon prensip lasyans. 

Se sa k fè pèp la ap mande KOT KÒB PETWO KARIBE depi plis pase ennan. Toutotan li pa jwenn yon repons jis nan men Lajistis, li p ap kanpe. 

Pèp la ap kriye depi lontan, nou pa janm okipe l. Nou menm, dirijan politik nan tout nivo, si nou pa pran devan, pèp la ap pran devan nou. Nou  gen yon obligasyon moral, politik, lojik, pou nou kite lajistis fè travay li san paspouki pou l trennen tout moun ki gaspiye KÒB PETWO KARIBE a ak konplis yo devan tribinal. 

Sistèm ki la a pa ka kenbe ankò. Li oblije chanje. Se pou sa FEDERASYION PWOTESTAN D AYITI mande tout moun mete enterè peyi a devan nan fasilite kreyasyon  yon nouvo  sistèm ki pou satisfè revandikasyon pèp la. Si kapitèn bato a pa konn wout la, si kapitèn bato a pa ka pase, se pou l gen konsyans li pa kapab. Se pou l renmèt  gouvènay la. Pè aysien an pakab soufri ankò. 

FEDERASYION PWOTESTAN D AYITI mande pou pwosè PETWO KARIBE a fèt nan transparans ak jistis pou rekipere lajan sa yo pou-m ka bati yon denmen myò pou tout pitit peyi-a. Se pou tout legliz yo kontinye lapriyè, epi pran defans pèp la ak mwayen pasifik tankou Bondye mande-l nan liv pwovèb 31nan vèsè 8 ak 9 : « Louvri bouch ou pale pou moun ki pa ka pale pou tèt yo. Defann kòz moun ki san sekou yo. Pale pou yo. Pa fè patipri. Defann kòz malere yo ak endijan yo “.   

Réverend Pasteur Sylvain  Exantus - Président

Animateur (s)

Portrait de Anne Merline Eugene
La Mafia existe
1 année 6 mois ago
Portrait de Jacques Adler Jean Pierre
Agenda Culturel RTVC - 20 Avril 2017
2 années 6 mois ago